Szkolenia

Jak napisać protokół ze szkolenia – Praktyczny przewodnik krok po kroku

Jak napisać protokół ze szkolenia – Praktyczny przewodnik krok po kroku

Protokół ze szkolenia to ważny dokument, który ma na celu zapisanie najważniejszych informacji dotyczących przeprowadzonego szkolenia. Jest to nie tylko forma podsumowania, ale również służy jako pamięć pozwalająca wszystkim uczestnikom przypomnieć sobie najważniejsze elementy szkolenia. W tym artykule przedstawimy krok po kroku, jak napisać protokół ze szkolenia, aby był czytelny, jasny i precyzyjny.

1. Nagłówek protokołu

Pierwszym krokiem jest umieszczenie nagłówka, który jednoznacznie określi, że dokument jest protokołem ze szkolenia. Nagłówek powinien zawierać następujące informacje:

 • Nazwa szkolenia – np. „Szkolenie z zarządzania projektami”
 • Data szkolenia – np. „12 stycznia 2022”
 • Miejsce szkolenia – np. „Warszawa, Polska”
 • Nazwisko i imię protokolanta – np. „Jan Kowalski”

2. Cel szkolenia

W kolejnym kroku opisz cel przeprowadzonego szkolenia. Jaka wiedza, umiejętności czy kompetencje miały zostać przekazane uczestnikom? Określ, dlaczego takie szkolenie było potrzebne oraz jakie oczekiwania należało spełnić. Wykorzystaj jasne sformułowania, takie jak: „Celem szkolenia było…”.

3. Plan szkolenia

Następnie przedstaw plan szkolenia w punktach. Podziel go na poszczególne tematy i omówione zagadnienia. Każdy punkt powinien być krótkim stwierdzeniem, które precyzuje, co zostało omówione podczas danego bloku tematycznego. Pamiętaj, aby te punkty być jak najbardziej zwięzłe i jednoznaczne.

Przykładowy plan szkolenia:

 1. do zarządzania projektami
 2. Etapy projektu i ich znaczenie
 3. Zarządzanie zespołem projektowym
 4. Podstawy przygotowania harmonogramu
 5. Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 6. Kontrola postępów projektu
 7. Zakończenie projektu i jego ocena

4. Najważniejsze informacje i omówienie

W kolejnym etapie protokołu ze szkolenia zamieść najważniejsze informacje, które zostały przekazane podczas szkolenia. Skoncentruj się na głównych zagadnieniach oraz podaj konkretne przykłady, które pomogą czytelnikom zrozumieć omawiane tematy. Wykorzystaj krótkie zdania bez zbędnych słów wprowadzających, aby przekazać informacje w prosty i zrozumiały język.

  Jak długo jest ważne szkolenie ne BHP - Wszystko, co powinieneś wiedzieć

Przykładowe informacje:

 • do zarządzania projektami obejmowało omówienie podstawowych terminów i definicji.
 • Podczas omawiania etapów projektu, poruszono tematykę analizy ryzyka i planowania.
 • Zarządzanie zespołem projektowym było prezentowane na przykładzie case study.
 • Przygotowanie harmonogramu i kontrola postępów projektu to kluczowe elementy skutecznego zarządzania projektami.
 • Zakończenie projektu i ocena pozwala na wyciągnięcie wniosków i doskonalenie procesu zarządzania projektami.

5. Wnioski i podsumowanie

Na koniec protokołu ze szkolenia zawrzyj wnioski oraz krótkie podsumowanie omawianych zagadnień. Przedstaw najważniejsze punkty, jakie wynikły z przeprowadzonego szkolenia oraz jakie umiejętności czy wiedzę zdobyli uczestnicy. Skup się na konkretnych faktach, unikając dodawania opinii.

Podpis uczestników i prowadzącego

Na końcu protokołu ze szkolenia przedstaw miejsce na podpisy uczestników oraz prowadzącego. Wpisanie nazwisk i daty potwierdza, że dokument został przeczytany i zatwierdzony przez wszystkie zaangażowane strony.

Podsumowanie

Napisanie protokołu ze szkolenia jest ważnym elementem każdego przeprowadzonego szkolenia. Pozwala utrwalić najważniejsze informacje oraz zapewnia uczestnikom możliwość powrotu do nich w przyszłości. Pamiętaj, aby protokół był czytelny, jasny i zwięzły, używając prostego języka i krótkich zdań. Z tego przewodnika dowiedziałeś się, jak napisać protokół ze szkolenia krok po kroku, dzięki czemu Twój dokument będzie profesjonalny i wartościowy dla wszystkich zainteresowanych.